Cookievoorkeuren

Plus Vogelquiz

Maak u klaar voor De Vogelquiz! Of u nu al jarenlang geniet van de fluitende vogels in uw achtertuin of pas recentelijk bent begonnen met het verkennen van de wonderen van de vogelwereld, deze quiz is voor u!

We dagen u uit om uw kennis van vogels te laten zien in De Vogelquiz! Van herkenning van verschillende vogelsoorten tot wetenswaardigheden over hun leefgebieden en trekgedrag, deze quiz zal uw kennis tot het uiterste testen.

 

Deze quiz is niet meer beschikbaar

1/10

Plus Vogelquiz

Bedankt voor het meedoen met de Plus Vogelquiz!

U heeft {{scoreFrom}} van de 10 vragen goed beantwoord.

Algemene voorwaarden Kansspelen

Algemene voorwaarden

 1. Deze spelvoorwaarden van Roularta Media Nederland BV (hierna: “Roularta”), Amalialaan 126H te 3743 KJ Baarn, zijn van toepassing op promotionele kansspelen die door Roularta, eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd.
 2. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden.
 3. Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing die op 1 januari 2014 in werking is getreden. Roularta verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode.
 4. Bij vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden of acties kan contact opgenomen worden met Roularta.

Deelname en deelnemers

 1. Deelname staat open voor een iedere natuurlijke persoon, zulks met uitsluiting van werknemers van Roularta en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee Roularta samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties en de uit te keren prijzen.
 2. Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten.
 3. Eventuele kosten voor deelname worden vermeld bij de aankondiging van de actie.
 4. Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende actie.
 5. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Roularta ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.
 6. Roularta heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 7. Roularta heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
 8. Roularta kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

Prijsuitkering en vaststelling winnaar(s)

 1. De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen of premies uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze middels een random nummer generator.
 2. De prijswinnaar dient tijdens de volledige looptijd van de winactie woonachtig te zijn in Nederland.
 3. Indien naderhand blijkt dat de prijswinnaar tijdens de volledige looptijd van de winactie niet woonachtig in Nederland is, heeft Roularta het volledige recht om de prijs niet uit te keren ofwel terug te vorderen.
 4. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
 5. Indien er meerdere exact gelijke prijzen zijn te winnen, keert Roularta slechts één artikel/prijs per telefoonnummer, e-mailadres dan wel woonadres uit.
 6. De prijswinnaars zullen binnen uiterlijk één maand na de beëindiging van de actie door Roularta op de hoogte gesteld worden middels een mail of via de telefoon. Tevens zullen de uitslagen na te lezen zijn op de aangegeven website of andere geadviseerde media. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de prijswinnaar niet binnen 30 dagen na de trekking heeft gereageerd, vervalt de prijs.
 8. Roularta stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren. Roularta is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van Roularta.
 9. Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door Roularta, haar partners en de participant van de prijs worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

Gegevens

 1. De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan Roularta toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die Roularta noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen.
 2. De deelnemer van offline win-acties erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy beleid van Roularta.
 3. De deelnemer van online win-acties dient middels een Opt-in akkoord te gaan met het privacy- en cookiebeleid van Roularta om mee te spelen me de winactie en erkent hiermee op de hoogte te zijn van Roularta haar privacy- en cookiebeleid.
 4. Roularta gaat zorgvuldig om met gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy- en cookiebeleid van Roularta kan op elk moment online geraadpleegd worden op nl/voorwaarden.
 5. Indien een deelnemer tegen bovengenoemd gebruik bezwaar heeft, of indien een deelnemer zijn account of de betreffende gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan: klantenservice@roularta.nlof Roularta Media Nederland t.a.v. klantenservice, Amalialaan 126h, 3743 KJ Baarn

Wijzigingen spelvoorwaarden en technische voorzieningen

 1. Roularta kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 2. Roularta garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Roularta aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.

Aansprakelijkheid

Roularta is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Roularta niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Roularta in het leven roepen. Roularta is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Roularta is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

Overmacht

Roularta behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Roularta kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

Toepasselijk recht

Op deze spelvoorwaarden en de actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amersfoort.

Klachten

Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Roularta georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Roularta kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Roularta Media Nederland BV, postbus 44 3740 AA te Baarn t.a.v. marketing, te bellen met de klantenservice: 035-692 52 10 óf een e-mail te sturen naar klantenservice@roularta.nl onder vermelding van ‘klacht promotioneel kansspel’. Roularta zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.